ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਸੈਂਟਰਲ ਵੇਨਸ ਕੈਥੀਟਰ ਕਿੱਟ

ਉਤਪਾਦ

ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਸੈਂਟਰਲ ਵੇਨਸ ਕੈਥੀਟਰ ਕਿੱਟ

  • ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵੇਨਸ ਕੈਥੀਟਰ ਕਿੱਟ

    ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵੇਨਸ ਕੈਥੀਟਰ ਕਿੱਟ

    ਸੈਂਟਰਲ ਵੇਨਸ ਕੈਥੀਟਰ (ਸੀਵੀਸੀ), ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਲਾਈਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਵੀਨਸ ਲਾਈਨ, ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵੇਨਸ ਐਕਸੈਸ ਕੈਥੀਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੈਥੀਟਰ ਹੈ।ਕੈਥੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੱਗੂਲਰ ਨਾੜੀ), ਛਾਤੀ (ਸਬਕਲੇਵੀਅਨ ਨਾੜੀ ਜਾਂ ਐਕਸੀਲਰੀ ਨਾੜੀ), ਗਰੌਇਨ (ਫੈਮੋਰਲ ਨਾੜੀ), ਜਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ (ਜਿਸ ਨੂੰ PICC ਲਾਈਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਥੀਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। .